Deklaracja dostępności – I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica Wschowie

I Zespół Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.staszicwschowa.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 16.06.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Niektóre teksty alternatywne elementów interfejsu nie dostarczają odpowiednich informacji.
 • Cześć filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, wynika to z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł, zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia

Strona internetowa posiada ułatwienia i funkcjonalności dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępna jest wersja kontrastowa, użytkownicy mają możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny jest fokus, wyróżnione są odnośniki.

Skróty klawiaturowe:
Alt+h -> zmienia kontrast; Al+9 -> deklaracja; Alt+0 -> strona główna
Alt++ -> zwiększa czcionkę; Alt+- zmniejsza czcionkę; Alt+w -> czarno białe

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 05.03.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez JBS KOMPUTERY.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Aleksandrowicz.
 • E-mail: m.aleksandrowicz@staszic.wschowa.info
 • Telefon: 65 540 32 57

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Zespół Szkół we Wschowie znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki 11. Pomieszczenia – sale wykładowe znajdują się na czterech kondygnacjach: a) niski parter, b) parter, c) pierwsze piętro, d) drugie piętro. Pomieszczenia biurowe – sekretariat, gabinety dyrektora, wicedyrektorów oraz pedagoga, usytuowane są na pierwszym piętrze budynku. Na parterze znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej oraz czytelnia i biblioteka. Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia, dwa wejścia od strony ul:T. Kościuszki oraz pozostałe dwa od strony placu apelowego. Tylko jedno wejście znajdujące się od strony wschodniej z ulicy Tadeusza Kościuszki jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i nie budzi zastrzeżeń, jednak wejście to umożliwia dostanie się osób niepełnosprawnych do pomieszczeń budynku znajdujących się wyłącznie na niskim parterze. W budynku szkoły brak jest windy, a urządzenie techniczne tz. samo-właz schodowy jest uszkodzony, co powoduje brak dostępności dla osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje.

W razie konieczności załatwienia spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się z pracownikami sekretariatu, którzy następnie udzielą jej niezbędnej pomocy.

 Przy pozostałych trzech wejściach do budynku szkoły należy pokonać trzy stopnie schodów. Stopnie te są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Główny budynek

I ZS we Wschowie nie posiada toalet przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. Toalety takie znajdują się przy salach gimnastycznych w osobnym budynku na terenie szkoły, maja one właściwe oznaczenia na drzwiach. W budynkach sali gimnastycznych  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynków sali gimnastycznych i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są od strony placu apelowego budynku szkoły oraz na głównym parkingu przy budynku tzn. dużej sali gimnastycznej. Za równo w budynku szkoły jak i sali gimnastycznej oznaczono drogi ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku Szkoły nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.