Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca zawodowy mgr inż. Beata Galusik przyjmuje w godzinach:

Wtorek: 8:00-11:35

Środa: 8:00-8:45, 9:50-10:35, 10:50-11:35

Czwartek: 8:00-10:35

Piątek: 8:00-10:35, 10:50-11:35

Szkolny Ośrodek Kariery:

Prowadzi działania, których celem jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania zmian decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Przygotowanie młodzieży do swobodnego poruszania się po mobilnym rynku pracy.

Szkolny doradca zawodowy oferuje pomoc w zakresie:

 • Określenia predyspozycji zawodowych  uczniów przy pomocy testów, kwestionariuszy, programów multimedialnych.
 • Przygotowania uczniów do roli pracownika i wejścia na rynek pracy.
 • Rozwoju kompetencji miękkich.
 • Sporządzania życiorysu i listu motywacyjnego.
 • Przygotowania uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozwoju przedsiębiorczości, zapoznania z etapami zakładania własnej działalności gospodarczej.
 • Wskazywania źródeł informacji edukacyjno-zawodowych.
 • Pomocy w opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Wspierania działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Formy pracy w Szkolnym Ośrodku Kariery:

 • Poradnictwo indywidualne.
 • Poradnictwo grupowe.
 • Wywiad doradczy.
 • Warsztaty.
 • Konkursy.
 • Wycieczki.
 • Udostępnianie informatorów drukowanych i multimedialnych o szkołach, zawodach i rynku pracy.
 • Udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy, programach pomocowych dla absolwentów.

Współpraca Szkolnego Ośrodek Kariery:

 • Powiatowy Urząd Pracy.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 • Cech Rzemiosł Różnych.
 • Ochotnicze Hufce Pracy.
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej.
 • Wyższe Uczelnie.
 • Pracodawcy.
 • Przedstawiciele środowiska lokalnego.

       ZAPRASZAM  DO SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY!