REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 DO I  ZESPOŁU SZKÓŁ im. S. Staszica we WSCHOWIE

na rok szkolny 2023/2024

I.          PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm. – rozdział 6);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431);
 3. Zarządzenie nr 14/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.  
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  na rok szkolny 2023/2024;

Niniejsze kryteria regulaminu stanowią podstawę przyjęcia absolwentów szkół podstawowych do:

 • 5-letniego Technikum w zawodach:
 • technik ekonomista
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik rachunkowości
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego
 • 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
  we Wschowie przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły  
  w składzie: przewodniczący i wyznaczeni nauczyciele jako członkowie.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem rekrutacji.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie,
 2. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,
 3. Poświadczone przez dyrektora kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 4. Liceum Ogólnokształcące Oddział Przygotowania Wojskowego – zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
  w Oddziale Przygotowania Wojskowego.
 5. Technikum Elektryczne oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu; na badanie kieruje szkoła ponadpodstawowa.
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia:
  1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu; na badania kieruje pracodawca,
  1. zaświadczenie od pracodawcy, że kandydat będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu.

IV.       TERMINARZ REKRUTACJI

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – Oddział Przygotowania Wojskowego

 • Składanie dokumentów (wniosek i zgoda na test sprawności) : od 15 maja do 31 maja 2023r. do godz. 15.00
 • Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 5.06.2023r. godz. 15.15,  
  II termin: 23.06.2023r. godz. 11.00.
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  
  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje: od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: I termin 16.06.2023r., II termin 10.07.2023r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 14 lipca 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 17 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole: od 17 do 20 lipca 2023 r.
  do godz. 15.00,
  w formie przedłożenia:
  1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

3) zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 21 lipca 2023r. do godz. 14:00
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 25 lipca 2023r.

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Składanie dokumentów: od 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie w TECHNIKUM od 15 maja do 21 lipca 2023 r.
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły:
  do 11 lipca 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 17 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 17 lipca do 20 lipca 2023 r.
  do godz. 15.00 
  w formie przedłożenia:
  1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Wymagania dodatkowe w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki:

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE:

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku      przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technika elektryka – skierowania wydaje szkoła,

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku      przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych – skierowanie wydaje szkoła,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku      przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie – na badania kieruje pracodawca

– Kandydaci, którzy nie ukończyli 15 roku życia, przedkładają pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 21 lipca 2023 r. do godz. 14:00.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 25 lipca 2023r.

V.        PROCEDURA REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który:
 2. ukończył szkołę podstawową, nie przekroczył osiemnastu lat i spełnia warunki ujęte w regulaminie;
 3. złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły.
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej I Zespołu Szkół we Wschowie decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów (suma punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego).
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty jest przyjmowany do szkoły  
  w pierwszej kolejności.
 6. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku punktowego przez kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego, o przyjęciu decyduje wynik próby sprawności fizycznej.
 7. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym są: język polski, matematyka, język angielski oraz przedmiot wskazany przy konkretnym kierunku nauczania.

Wykaz przedmiotów punktowanych dla poszczególnych zawodów w procesie rekrutacyjnym oraz przedmiotów rozszerzonych w technikum i liceum

L.p.Rodzaj szkołyPrzedmioty punktowanePrzedmioty rozszerzone
1.Liceum ogólnokształcące Oddział Przygotowania Wojskowegojęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
wychowanie fizyczne
geografia 
matematyka 
język angielski
2.Technik logistykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
geografia
geografia język angielski 

3.Technik informatykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący
 informatyka
matematyka język angielski 

4.Technik elektrykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
fizyka
matematyka język angielski
5.Technik ekonomistajęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
geografia
matematyka język angielski
6.Technik rachunkowościJęzyk polski matematyka język obcy wiodący geografiamatematyka język angielski  
7.Technik żywienia  
i usług gastronomicznych
język polski matematyka język obcy wiodący chemiachemia język angielski  
8.Szkoła branżowa
I stopnia
język polski matematyka język obcy wiodący informatyka——————–
 • Sposób przeliczania na punkty wyników uzyskanych przez kandydata do klasy pierwszej, na egzaminach zewnętrznych oraz na świadectwie ukończenia szkoły:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.
 • za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się:
 • za ocenę celującą – po 18 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą – po 17 punktów,
 • za ocenę dobrą – po 14 punktów,
 • za ocenę dostateczną – po 8 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą – po 2 punkty.
 • Za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 7 punktów,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
   7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu jak powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej, z tym, że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, oceny z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów.
 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.