REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 DO I  ZESPOŁU SZKÓŁ im. S. Staszica we WSCHOWIE

na rok szkolny 2022/2023

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z DORADCĄ ZAWODOWYM
TEL: 65 540 32 57

I.          Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm. – rozdział 6);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) § 11b ust. 2;
 4. Zarządzenie nr 3/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r.  
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023;

II.         Niniejsze kryteria regulaminu stanowią podstawę przyjęcia absolwentów szkół podstawowych do:

5-letniego Technikum w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik elektryk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

4-letniego Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego

3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2

III. Zasady ogólne

 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
  we Wschowie przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły  
  w składzie: zastępca dyrektora jako przewodniczący i wyznaczeni nauczyciele jako członkowie.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem rekrutacji.

IV.        Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, dotyczy kierunków:
  liceum ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego, technik elektryk i technik żywienia i usług gastronomicznych
 4. Poświadczone przez dyrektora kopie: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
  i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 5. Kandydaci do klas branżowej szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

V.       TERMINARZ REKRUTACJI:

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – Oddział Przygotowania Wojskowego:

 • Złożenie podania oraz zgody rodziców: od 16 maja do 31 maja 2022r.

 • Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 8.06.2022r. godz. 15.30,  
  II termin: 24.06.2022r. godz. 13.00.
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  
  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje: od 24 czerwca do 13 lipca 2022r.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: I termin 17.06.2022r., II termin 11.07.2022r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 14 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia:
  od 21 lipca do 29 lipca 2022 r.
  – oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 1 sierpnia 2022r. do godz. 14:00
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 4 sierpnia 2022r.
 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 • Składanie podań : od 16 maja do 21 czerwca 2022 r.

 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 14 lipca 2022 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 21 lipca do 29 lipca 2022 r.

w postaci przedłożenia:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 4 sierpnia 2022r.
 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

VI.        Procedura

 1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się każdy kandydat, który:
 2. ukończył szkołę podstawową, nie przekroczył osiemnastu lat i spełnia warunki ujęte w regulaminie;
 3. złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły.
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  I Zespołu Szkół we Wschowie decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów (suma punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego).
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły  
  w pierwszej kolejności.
 6. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku punktowego przez kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego, o przyjęciu decyduje wynik próby sprawności fizycznej.
 7. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym są: język polski, matematyka, język angielski oraz przedmiot wskazany przy konkretnym kierunku nauczania.

Wykaz przedmiotów punktowanych dla poszczególnych zawodów w procesie rekrutacyjnym oraz przedmiotów rozszerzonych w technikum i liceum

L.p.Rodzaj szkołyPrzedmioty punktowanePrzedmioty rozszerzone
1.Liceum ogólnokształcące Oddział Przygotowania Wojskowegojęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
wychowanie fizyczne
geografia 
matematyka 
język angielski
2.Technik logistykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
geografia
geografia język angielski 

3.Technik informatykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący
 informatyka
matematyka język angielski 

4.Technik elektrykjęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
fizyka
matematyka język angielski
5.Technik ekonomistajęzyk polski matematyka język obcy wiodący 
geografia
matematyka język angielski
6.Technik rachunkowościJęzyk polski matematyka język obcy wiodący geografiamatematyka język angielski  
7.Technik żywienia  
i usług gastronomicznych
język polski matematyka język obcy wiodący chemiachemia język angielski  
8.Szkoła branżowa
I stopnia
język polski matematyka język obcy wiodący informatyka——————–
 • Sposób przeliczania na punkty wyników uzyskanych przez kandydata do klasy pierwszej, na egzaminach zewnętrznych oraz na świadectwie ukończenia szkoły:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.
 • za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się:
 • za ocenę celującą – po 18 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą – po 17 punktów,
 • za ocenę dobrą – po 14 punktów,
 • za ocenę dostateczną – po 8 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą – po 2 punkty.
 • Za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
   7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 punkty.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  
   5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.2-5, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkt. 2-6 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów : biologia, geografia, chemia, fizyka i historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
 • języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, geografia, chemia, fizyka i historia, oceny wyrażonej w stopniu
 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek  
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania  rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.