REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do I  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA we WSCHOWIE

na rok szkolny 2024/2025

I.          PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 – Rozdział 6)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431);
 3. Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.  
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  na rok szkolny 2024/2025;

Niniejsze kryteria regulaminu stanowią podstawę przyjęcia absolwentów szkół podstawowych do:

5-letniego Technikum w zawodach:
– technik elektryk
– technik informatyk
4-letniego Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego
3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

UWAGA!
UTWORZENIE KLASY UZALEŻNIONE JEST OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
  we Wschowie przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły  
  w składzie: przewodniczący i wyznaczeni nauczyciele jako członkowie.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem rekrutacji.

III.        WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie
 2. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

oraz:

 • do Liceum Ogólnokształcącego Oddział Przygotowania Wojskowego:
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego
  • zgoda rodzica na uczęszczanie do Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz przeprowadzenie próby sprawności
 • do Technikum Elektrycznego:
  •  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu;
 • do Branżowej Szkoły I Stopnia:
  • dla pracodawcy: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu – na badania kieruje pracodawca,
  • dla szkoły: zaświadczenie od pracodawcy, że kandydat będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu, a do końca sierpnia – umowa z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
  • Kandydaci, którzy nie ukończyli 15 roku życia, przedkładają pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

IV.       TERMINARZ REKRUTACJI  I DOKUMENTY do pobrania

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

 • Składanie dokumentów (wniosek i zgoda na test sprawności) : od 15 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
 • Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 13.06.2024 r. godz. 15.15,  
  II termin: 20.06.2024 r. godz. 11.00.
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  
  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje: od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: I termin 18.06.2024 r., II termin 09.07.2024 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 09 lipca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 11 lipca 2024 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole: od 12 do 16 lipca 2024 r.
  do godz. 15.00, w formie przedłożenia:
  1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

3) zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.

 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 17 lipca 2024 r. do godz. 14:00
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 22 lipca 2024r.

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Składanie dokumentów: od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły:
  do 09 lipca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 11 lipca 2024 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 12 lipca do 16 lipca 2024 r.
  do godz. 15.00  w formie przedłożenia:
  1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 17 lipca 2024 r. do godz. 14:00.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 22 lipca 2024 r.

V.        PROCEDURA REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który:
 2. ukończył szkołę podstawową, nie przekroczył osiemnastu lat i spełnia warunki ujęte w regulaminie;
 3. złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły.
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej I Zespołu Szkół we Wschowie decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów (suma punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego).
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty jest przyjmowany do szkoły  
  w pierwszej kolejności.
 6. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku punktowego przez kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego, o przyjęciu decyduje wynik próby sprawności fizycznej.
 7. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym są: język polski, matematyka, język angielski oraz przedmiot wskazany przy konkretnym kierunku nauczania.

Wykaz przedmiotów punktowanych w procesie rekrutacyjnym oraz przedmiotów rozszerzonych w technikum i liceum

  Rodzaj szkołyPrzedmioty punktowanePrzedmioty rozszerzone
  Liceum ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowegojęzyk polski
matematyka
język obcy wiodący
wychowanie fizyczne
geografia
matematyka
język angielski
  Technik informatykjęzyk polski
matematyka
język obcy wiodący
informatyka
matematyka
język angielski


  Technik elektrykjęzyk polski
matematyka
język obcy wiodący
fizyka
matematyka język angielski
  Szkoła branżowa I stopniajęzyk polski matematyka język obcy wiodący informatyka——————–
 • Sposób przeliczania na punkty wyników uzyskanych przez kandydata do klasy pierwszej,
  na egzaminach zewnętrznych oraz na świadectwie ukończenia szkoły:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z:
  • języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
  • Z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3.
 • za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się:
 • za ocenę celującą – po 18 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą – po 17 punktów,
 • za ocenę dobrą – po 14 punktów,
 • za ocenę dostateczną – po 8 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą – po 2 punkty.
 • Za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 7 punktów,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów.
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
   7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu jak powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej, z tym, że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, oceny z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów.
 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

Informacje odnośnie kierunków kształcenia oraz rekrutacji znajdują się
na stronie internetowej szkoły: www.staszicwschowa.edu.pl w zakładce Kandydat.