INFORMACJE OGÓLNE:

 • Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) jest całkowicie nowym oddziałem w szkole ponadpodstawowej;
 • Na utworzenie OPW zezwolenie wydał Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i kuratorium oświaty;
 • Celem tworzenia OPW jest:
 • ujednolicenie szkolenia pod nadzorem MON;
 • przygotowanie do pełnienia służby wojskowej (zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej- na uczelniach wojskowych, w rezerwach osobowych) – preferencje w naborze;
 • kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych.

DLACZEGO WARTO? – KORZYŚCI Z OPW:

 • Zdobycie wykształcenia ogólnego (LO) i umiejętności w zakresie szkolenia podstawowego obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP;
 • Uzyskanie wiedzy o służbie w innych formacjach mundurowych (m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna);
 • Szkolenia z żołnierzami jednostki patronackiej;
 • Umundurowanie i wyposażenie;
 • Skrócona służba przygotowawcza, po której można wstąpić do czynnej służby wojskowej lub pozostać żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP;
 • Dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelniach wojskowych.

WAŻNE:

 • Warunki przyjęcia do OPW:
  • Zgoda rodziców
  • Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia
  • Pozytywny wynik prób sprawnościowych.

ISTNIEJ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BAZY NOCLEGOWEJ
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY CKZiU we WSCHOWIE