Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Zima 2022 będą dostępne od godziny 10.00
w dniu 31 marca 2022 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r.

Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. jest
złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu do dnia 07 kwietnia 2022 r.