W dniu 29 kwietnia 2024 r. kolejna grupa uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie uczestniczyła
w zajęciach terenowo – laboratoryjnych poświęconych zagadnieniom gleboznawczym. Korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych, młodzież prowadziła badania na pobranych próbkach gleby z Parku Tysiąclecia we Wschowie. Badania obejmowały analizę pH przy użyciu skali kolorymetrycznej oraz pomiar pojemności wodnej, zdolności sorpcyjnych
i wpływu nawozów na strukturę gleby. W trakcie zajęć uczniowie zgłębili tematy związane
z budową gleb, ich charakterystykami oraz profilami glebowymi.


Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.