HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022 r.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 31 marca 2022 r.
Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 7 kwietnia 2022 r.

EGZAMIN PISEMNY – wersja na arkuszach

KwalifikacjaData egzaminuGodzina egzaminuSala
AU.20 Sprzedawca
AU.31 Technik Spedytor
EE.08 Technik Informatyk
  11.01.2022 r.  10.00  89
TG.07 Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych
11.01.2022 r.10.0088
AU.36 Technik Ekonomista
EE.05 Technik Elektryk
11.01.2022 r.12.0089

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KwalifikacjaData egzaminuGodzina egzaminuSala
EE.26 Technik Elektryk10.01.2022 r.9.0054
AU.31 Technik Spedytor

10.01.2022 r.9.0017
TG.16  Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych

10.01.2022 r.13.0093
EE.09 Technik Informatyk17.01.2022 r.8.0030
AU.36 Technik Ekonomista

17.01.2022 r.15.0087
EE.05 Technik Elektryk
EE.05 Elektryk
24.01.2022 r.9.003
EE.08 Technik Informatyk

28.01.2022 r.12.3028
AU.20 Sprzedawca02.02.2022 r.8.0087

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

EGZAMIN PISEMNY – wersja elektroniczna

KwalifikacjaData egzaminuGodzina egzaminuSala
EKA.04 Technik Ekonomista11.01.2022 r.9.0028

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KwalifikacjaData egzaminuGodzina egzaminuSala
EKA.04 Technik Ekonomista17.01.2022 r.8.0087

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2022 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
  urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
  i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
  po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 11. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 12. wychodzi do toalety
 13. podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
  (w części praktycznej EPKwZ)
 14. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają
  to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych  w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 16. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu
  na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 17. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, 
  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 19. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni podzielić się między sobą wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, telefony. Należy unikać spotkań w grupie.
 20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.