Wschowa, 17 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE

o najmie pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie użytkowe o powierzchni 18,45 m2 na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

1. Po wynajęciu ww. pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do:

  • otwierania sklepiku w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni wolnych od nauki;
  • utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb;
  • wyposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w brakujące meble i urządzenia do prowadzenia działalności;
  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu;
  • oferowania asortymentu niezagrażającego zdrowiu i życiu uczniów;
  • uiszczania minimalnej stawki miesięcznej czynszu za wynajem pomieszczenia wynoszącej 100,00 zł netto do końca każdego miesiąca.

2. Warunki wymagane od Oferentów:

  • oferta musi być sporządzona  w  języku  polskim,  podpisana  przez  osobę/osoby uprawnione  o występowania w imieniu Oferenta; poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej;
  • oferta pisemna musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu lub do pobrania w sekretariacie szkoły), oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym.

3. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, 67-400 Wschowa (sekretariat).

4. Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2023 r. do godz. 10.00.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w dniu 27.11.2023 r. Po  podpisaniu  umowy  zostaną  przekazane klucze do pomieszczenia celem przygotowania go do prowadzenia działalności.

6. Osoby zainteresowane ewentualnym wynajmem sklepiku proszone są o składanie ofert,  umieszczając  ofertę  w  kopercie  zaadresowanej  na Wynajmującego, na adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta na prowadzenie sklepiku  szkolnego”.

7. Okres wynajmu od 01 grudnia 2023 r. do 29 listopada 2026 r. (wyłączając okresy przerw świątecznych i ferii zimowych). Okresy wyłączenia nie pomniejszą miesięcznego czynszu najmu.
Kryterium oceny oferty – najwyższa cena za najem miesięcznie. W cenie prosimy uwzględnić opłaty za media. Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: staszicwschowa.edu.pl.

8. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który przedstawi najwyższą ofertę cenową.

9. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00, tel. 65 540 32 57.

Dyrektor Szkoły

Piotr Wieland