Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego znajduje się na szkolnej tablicy informacyjnej.
Zdający przychodzą 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.