Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w I Zespole Szkół realizowana jest na wiele sposobów po to, aby wspierać uczniów, ich rodziny oraz nauczycieli.

Na bieżąco prowadzone są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia psychoedukacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność oraz rewalidacja indywidualna i doradztwo zawodowe. Dyrekcja,  pedagog szkolny oraz wychowawcy klas  
i nauczyciele służą pomocą i rozmawiają z uczniami i rodzicami o ich problemach związanych  
z trudnościami w szkole i nie tylko.

W ostatnim czasie szkoła przystąpiła również do realizacji szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę  (NWKP) – opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Nawigacja w każdą pogodę odpowiada na zdiagnozowane potrzeby wychowawcze i profilaktyczne uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie przedłużającej się epidemii i po jej ustąpieniu. Inspiracją do jej powstania były wyniki najnowszych badań i doświadczeń IPZIN opisanych w formie wniosków  
i rekomendacji z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego zawartych w raporcie pt.: “Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki na początku 2021r. 

Główne rekomendacje wskazują na potrzebę  przywrócenia równowagi między nauczaniema  wychowaniem oraz priorytetowe potraktowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i pomocowych w obszarze wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży zarówno  
w fazie pandemii, jak i w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu. 

NWKP została opracowana zgodnie z koncepcją  9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej; realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi  
i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych).  

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów 
i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu  
z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym). 

Cel ten jest realizowany poprzez: zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie  
w sytuacjach kryzysowych, wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów, poprawę klimatu szkoły.   

Program angażuje  uczniów, rodziców i nauczycieli  klas I i II technikum, liceum i szkoły branżowej  
i jest realizowany na zajęciach z wychowawcą do czerwca 2022 r. W całej Polsce do programu przystąpiło ponad 900 szkół.