Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych będą do odbioru w sekretariacie od dnia 7 września 2022 r.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego  mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji zima 2023 r.

Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 r. jest złożenie deklaracji
do dnia 15 września 2022 r.