Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. obowiązujące dotychczas obostrzenia zostały przedłużone do 25 kwietnia z wyjątkami.

Do 25 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia, z wyjątkiem klas programowo najwyższych, nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Ograniczenie nie dotyczy uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu do uczestniczenia w nauce zdalnej, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą ubiegać się o wypożyczenie sprzętu ze szkoły.  

Kontakt ze szkołą możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.    

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r. , Dziennik Ustaw, poz. 701 

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie