,,Biblioteka jest miejscem zaczarowanym… Blisko tu do prawdy, do uśmiechu, do wzruszeń…”

  /Julian Tuwim/   

Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich czytelników do korzystania z jej zasobów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Biblioteka szkolna I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica powstała 1946 roku.  Od początku  swojego istnienia jest wielofunkcyjną pracownią szkolną służącą do  realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji  kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Biblioteka szkolna mieści się w trzech pomieszczeniach: wypożyczalni, czytelni
i multimedialnym centrum informacji, które sąsiadują ze sobą na parterze budynku szkolnego. W wypożyczalni jest sala audiowizualna na 30 miejsc, a w czytelni przygotowanych jest 10 miejsc dla czytelników i stanowisko komputerowe dla nauczyciela. Natomiast w  multimedialnym centrum informacji uczniowie mają do dys­po­zy­cji 4 sta­no­wi­ska kom­pu­te­rowe z do­stę­pem do Internetu oraz drukarkę.
Pomieszczenia biblioteczne są funkcjonalne, przestronne, wyposażone w odpowiednie meble i inny sprzęt, w tym audiowizualny.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły a także rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i absolwenci.

Zasady pracy biblioteki i  korzystania z jej zasobów określa Statut Biblioteki Szkolnej oraz  „Regulamin wypożyczalni i czytelni” i „Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji”.

Zbiory biblioteki

 Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały piśmiennicze
i niepiśmiennicze niezbędne w codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
Zbiory biblioteczne obejmują: ponad 14000 woluminów,  filmy (kasety VHS, płyty DVD), programy multimedialne, dokumenty dźwiękowe.
Księgozbiór biblioteki jest podzielony na:

– księgozbiór podręczny zgromadzony w czytelni;

– księgozbiór do wypożyczania na zewnątrz w wypożyczalni.

Do księgozbioru podręcznego należą:

  1.  podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej: encyklopedie ogólne i tematyczne,
    słowniki językowe i znaczeniowe, leksykony, informatory, poradniki, przewodniki, atlasy,
  2.  publikacje popularnonaukowe,
  3. materiały i wydawnictwa dotyczące naszej miejscowości, gminy, regionu, województwa,
  4. normy,
  5. dokumenty niepiśmiennicze: kasety VHS, płyty DVD, programy komputerowe i nagrania
    słuchowe na płytach CD,
  6. czasopisma

Księgozbiór wypożyczany na zewnątrz stanowią:

1) lektury szkolne obowiązkowe i uzupełniające,

2) podręczniki szkolne – aktualnie obowiązujące oraz starsze pozycje,

3) literatura piękna,

4) literatura naukowa i popularnonaukowa z wszystkich działów wiedzy,

5) książki z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki dla nauczycieli oraz materiały
    metodyczne. 

Biblioteka szkolna w roku 2017 otrzymała w darze część zbiorów likwidowanej Biblioteki Pedagogicznej we Wschowie. Dzięki tym darom niektóre działy tj.: filozofia, socjologia, prawo, pedagogika, ekonomia,  historia literatury, malarstwo i historia zostały wzbogacone i zaktualizowane o nowsze wydania.

Biblioteka szkolna jest skomputeryzowana i w swojej pracy wykorzystuje  program biblioteczny MOL, który zapewnia kompleksową obsługę:  opracowywanie, wypożyczanie i wyszukiwanie informacji.

 Warsztat informacyjny

Księgozbiór biblioteczny jest odpowiednio oznakowany i  uporządkowany według klasyfikacji UKD.

Do dyspozycji czytelników dostępne są:

1. Katalogi kartkowe:
– alfabetyczny
– rzeczowy wg klasyfikacji UKD
– dokumentów filmowych (kaset VHS i płyt DVD)

 2. Katalogi elektroniczne:

– alfabetyczny,

– tytułowy,

– przedmiotowy,

– rzeczowy wg klasyfikacji UKD,

– serii.

3. Kartoteki zagadnieniowe w wersji elektronicznej:

– regionalna( informacje o Wschowie i powiecie wschowskim)

– osobowa dotycząca pisarzy (recenzje, wywiady, analiza tekstów)

– awans zawodowy nauczycieli (wymagania na poszczególne stopnie awansu, przykładowe
   rozwiązania)