Siedmioro uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie otrzyma stypendium  w ramach programu Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok szkolny 2022/2023. 7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste wręczenie decyzji
o zakwalifikowaniu uczniów Staszica do programu stypendialnego.

Program skierowany jest do uczniów technikum i klas branżowych I stopnia i ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023.

Aby znaleźć się na liście rankingowej, uczniowie musieli spełnić kilka warunków, m.in. musieli uzyskać na zakończenie poprzedniego roku nauki średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,80 w klasach technikum oraz na poziomie co najmniej 4,50
w klasach branżowych I stopnia.

Ponadto musieli uzyskać na zakończenie poprzedniego roku nauki średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych i/lub z trzech przedmiotów kierunkowych zawodowych na poziomie co najmniej 4,66 w klasach technikum oraz na poziomie, co najmniej 4,66
w klasach branżowych I stopnia.

Pięcioro uczniów technikum ekonomicznego znalazło się wśród 157 uczniów techników województwa lubuskiego, a dwoje uczniów szkoły branżowej znalazło się wśród 23 uczniów szkół branżowych I stopnia województwa lubuskiego,  którzy spełnili wszystkie wymagane warunki.

W wyniku podjętych działań w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. uczniowie zrealizują Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego zgodnie z założonymi celami.

W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego I Zespołu Szkół. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.