Biblioteka szkolna zaprasza do konkursu plastycznego promującego bibliotekę i czytelnictwo

Regulamin konkursu na plakat promujący czytelnictwo

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I ZS we Wschowie

2. Konkurs trwa od 10 października  do 25 października 2022r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów I ZS we Wschowie

4. Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo.

5. Cele konkursu:

– zachęcanie młodzieży do czytania,

– promocja książki i biblioteki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– prezentowanie talentów.

6. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

a) wymiary plakatu – format nie mniejszy niż A3

b) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę,.

7. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 25 października 2022r.

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

9. Kryteria oceny prac:

– związek pracy z tematem,

– wartość artystyczna,

– zachowanie funkcji i cech plakatu,

– koncepcja i kompozycja plakatu,

– estetyka pracy.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27 października 2022r.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. 

12. Postanowienia dodatkowe:
a) organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,

b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,

c) odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu,

d) uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają ocenę bardzo dobrą
z języka polskiego.